ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο Συνεταιρισμός παρέχει Ασφαλιστική Κάλυψη σε όλα τα Λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας. Ιδρύθηκε το 1964 σαν Αλληλασφαλιστικό Ταμείο και το 1984 μετονομάστηκε Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας. Έχει στη δικαιοδοσία του 134 Λεωφορεία και περίπου 250 μέλη.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 096113284

Δ.Ο.Υ.: Α’ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ασφάλεια Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 277400

ΦΑΞ: 2610 277963

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Ανδρέου 55

ΤΚ: 26221

MAIL: ahaia@pasia.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123743716000